Мобільна допомога асистента

для біженців з інвалідністю, особливими потребами та їх родин.

Варшава┃Краків┃Познань

Попросити про допомогу Асистентки/асистента можна за допомогою Інфолінії.

Контакт:

ПН-ПТ 10:00 – 18:00

Допомогою можна скористатися в трьох містах:
Варшава – Оксана
Краків – Вікторія
Познань: – АнтонОксана, Вікторія і Антон розмовляють як українською, так і польською мовами, а також добре знають місто, в якому допомагають. Діляться своїм досвідом і знанням щодо різниці в культурах, системних рішеннях, функціонуванні урядових та інших установ в Польщі.

Безкоштовна підтримка

Від початку ескалації війни в Україні до Польщі прибувають особи, що шукають безпечного притулку для себе і для своїх родин. Серед них є особи з особливо вразливих груп, які додатково змагаються з інвалідністю, хронічними хворобами або іншими проблемами зі здоров’ям – своїм або членів родини. Іноді навіть здорові особи, що переживають психічну кризу, не в стані самостійно вирішити необхідні справи. 

Потрапивши до нової реальності, без знайомості міста, мови і правил функціонування системи охорони здоров’я або норм права, це може виявитися для них великим викликом. Особливо якщо додати до цього особливі потреби пов’язані з інвалідністю своєю або членів родини.

У відповідь на потреби осіб зі спеціальними потребами надаємо їм підтримку мобільних асистенток/асистентів.

 • Допомога в організації прийому і консультації у лікаря, а також пов’язаних з реабілітацією,
 • Супровід та переклад під час візитів до лікаря або в медичних, реабілітаційних закладах та урядових установах
 • Допомога з адміністративними формальностями, напр. пов’язаних з легалізацією перебування, отриманням номеру PESEL, паспорту, статусу УКР 
 • Допомога з заповненням і подачею документів і заяв, з обов’язковими формальностями в процесі отримання м. ін. посвідчення інвалідності
 • Польсько-український і українсько-польський переклад
 • Допомога з доїздом до обумовленого місця
 • Інформаційна підтримка – пояснення принципів роботи, системних рішень і культурних відмінностей

Завдяки такій допомозі люди, які щойно приїхали з України до Польщі:

 • мають більше шансів успішно вирішити необхідні урядові справи чи справи пов’язані з охороною здоров’я,
 • отримують психологічний комфорт, відчуття безпеки та розуміння,
 • менше турбуються про мовний бар’єр, культурні відмінності або потребу знайти свій шлях у новому місці та ситуації.

Asystentura mobilna

dla osób uchodźczych z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami oraz ich rodzin.

Warszawa┃Kraków┃Poznań

Prośbę o pomoc można zgłosić za pomocą Infolinii.

Kontakt:

poniedziałek – piątek 10:00-18:00

Z pomocy można skorzystać w trzech miastach:
Warszawa: – Oksana
Kraków: – Viktoria 
Poznań: – AntonOksana, Viktoria i Anton porozumiewają się zarówno w języku ukraińskim, jak i polskim, a także dobrze znają miasto, w którym pomagają. Dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą o różnicach kulturowych, rozwiązaniach systemowych, funkcjonowaniu urzędów i innych instytucji w Polsce. 

Bezpłatne wsparcie

Od czasu eskalacji wojny w Ukrainie do Polski przybywają osoby, które szukają bezpiecznego schronienia dla siebie i swoich rodzin. Wśród nich są osoby z grup szczególnie wrażliwych, które dodatkowo mierzą się z niepełnosprawnością, chorobami przewlekłymi lub problemami zdrowotnymi – własnymi lub członków rodziny. Czasem również zdrowe osoby, będąc w kryzysie psychicznym, nie są w stanie poradzić sobie samodzielnie podczas załatwienia niezbędnych spraw.

Odnalezienie się w nowej rzeczywistości, bez znajomości miasta, języka, zasad funkcjonowania opieki zdrowotnej czy przepisów prawnych jest dużym wyzwaniem. Zwłaszcza, gdy dochodzą do tego szczególne potrzeby związane z niepełnosprawnością swoją lub członków rodziny.

Odpowiadając na potrzeby osób o szczególnych potrzebach zapewniamy im wsparcie asystentek/asystentów mobilnych.

 • Pomoc w umawianiu wizyt i konsultacji lekarskich i związanych z rehabilitacją,
 • Towarzyszenie i tłumaczenie w trakcie wizyty do lekarza lub w placówkach medycznych, rehabilitacyjnych, urzędowych,
 • Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, np. związanych z legalizacją pobytu, uzyskanie PESEL, paszportu, statusu UKR,
 • Pomoc w wypełnianiu i składaniu dokumentów i wniosków, w załatwieniu niezbędnych formalności dotyczących m.in uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności,
 • Tłumaczenia polsko-ukraińskie i ukraińsko-polskie,
 • Pomoc w dotarciu do umówionego miejsca,
 • Pomoc informacyjna – tłumaczenie zasad działania rozwiązań systemowych oraz różnic kulturowych.

Dzięki takiej pomocy osoby, które dopiero przyjechały z Ukrainy do Polski:

 • mają większe szanse na skuteczne załatwienie niezbędnych spraw urzędowych czy związanych z dbaniem o zdrowie,
 • zyskują komfort psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i bycia zrozumianym,
 • czują mniejsze obawy związane z barierą językową, różnicami kulturowymi czy koniecznością odnalezienia się w nowym miejscu i sytuacji.

Mobile assistance

for refugees with disabilities, special needs and their families.

Warsaw┃Kraków┃Poznań

A request for help from the Assistant can be submitted via the Hotline.

Contact:

Monday – Friday 10:00 – 18:00

The assistance is available in the three cities:
Warsaw – Oksana
Kraków – Viktoria 
Poznań: – AntonOksana, Viktoria and Anton communicate in both Ukrainian and Polish and know the city where they help well. They share their experience and knowledge about cultural differences, systemic solutions, and the functioning of offices and other institutions in Poland.

Free support

Since the escalation of the war in Ukraine, people have been coming to Poland looking for a safe haven for themselves and their families. These include people from particularly vulnerable groups who additionally face disabilities, chronic diseases or health problems of themselves or family members. Sometimes healthy people, being in a mental crisis, are also unable to cope with necessary matters on their own.

Finding yourself in a new reality without knowing the city, language, health care rules or legal regulations is a big challenge, especially when there are special needs related to your own or family members’ disabilities. 

Responding to the needs of people with special needs, we provide them with the support of mobile assistants.

 • Assistance in arranging medical and rehabilitation appointments and consultations
 • Accompanying and interpreting during visits to the doctor or in medical, rehabilitation and official institutions,
 • Assistance in handling official matters, e.g. related to legalization of stay, obtaining PESEL, passport, UKR status 
 • Assistance in filling in and submitting documents and applications and dealing with the necessary formalities, including obtaining a disability certificate
 • Polish-Ukrainian and Ukrainian-Polish translations
 • Assistance in getting to specified place
 • Information assistance – explaining the principles of operations of system solutions and cultural differences

Thanks to such help, people who have just arrived from Ukraine to Poland:

 • have a greater chance of effectively handling necessary official or health-related matters,
 • gain psychological comfort, a sense of security and being understood,
 • feel less worried about the language barrier, cultural differences or the need to find their way in a new place and situation.

Stowarzyszenie Mudita realizuje projekt „Wsparcie ratujące życie oraz uwzględniające kwestie równości płci, w tym w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego i ochrony przed przemocą związaną z płcią dla wszystkich dotkniętych konfliktem osób w Ukrainie i w Polsce”. Projekt jest realizowany przy współpracy z organizacją CARE International in Poland i finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Projekt współfinansowany przez: