Centrum działa od wtorku do soboty, od 11.00 do 19.00

Centrum Integracji Mudita to miejsce, w którym zapewniamy pomoc osobom narażonym na wykluczenie – w szczególności osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom oraz osobom uchodźczym i migranckim. 

Zapraszamy również na wydarzenia, spotkania i warsztaty. 

Spotkania są otwarte dla wszystkich i bezpłatne.

Oferujemy pomoc w językach polskim i ukraińskim.

W czym pomagamy w Centrum Integracji Mudita w Krakowie?

Pomoc informacyjna:

 • Osoby dyżurne telefonicznie lub na miejscu pomagają znaleźć informacje o formach pomocy dla osób uchodźczych, procedurach dotyczących legalizacji pobytu oraz niepełnosprawności, pomagają wypełnić niezbędne dokumenty, a także wyszukać i umówić wizyty lekarskie.
 • Asystentka mobilna pomaga w załatwieniu różnych spraw, wymagających poruszania się po mieście, np. pomaga wypełnić dokumenty, towarzyszy i tłumaczy w trakcie wizyt w urzędach czy u lekarza.
 • Organizujemy spotkania i konsultacje ze specjalistami z różnych dziedzin.

Nauka języka polskiego:

 • Zajęcia języka polskiego na dwóch poziomach: podstawowym i średniozaawansowanym

Pomoc psychologiczna:

 • Konsultacje w języku ukraińskim. Terminy spotkań ustalane są indywidualnie w godzinach działania centrum.

Rozwój osobisty i integracja – spotkania w języku polskim i/lub ukraińskim:

 • Warsztaty rozwojowe, edukacyjne, doskonalące umiejętności zawodowe,
 • Spotkania integracyjne, uwrażliwiające na różnorodność,  
 • Warsztaty rękodzieła oraz DIY,
 • Wydarzenia wytchnieniowe,
 • Wspólne wyjścia na wystawy i do muzeów.

Centrum Integracji działa bezpłatnie i jest otwarte na wszystkie osoby, niezależnie od wieku, płci, narodowości i sprawności. 

Lokal jest dostępny dla wózków.

Центр інтеграції Мудіта

Центр працює з вівторка по суботу з 11:00 до 19:00

Центр інтеграції Мудіта це місце, де ми надаємо допомогу людям, яким загрожує соціальна ізоляція – особливо людям з інвалідністю та їхнім сім’ям, а також біженцям і мігрантам.

Ми також запрошуємо вас на події, зустрічі та майстер-класи.

Зустрічі є відкритими для всіх і безкоштовними.

 

Ми пропонуємо допомогу польською та українською мовами.

Чим допомагаємо в Центрі інтеграції Мудіта?

Інформаційна допомога:

 • Чергові по телефону або на місці допомагають знайти інформацію про форми допомоги для біженців, процедури, що стосуються легалізації перебування та інвалідності, допомагають заповнити необхідні документи, а також знайти і записатися на прийом до лікаря.
 • Мобільна асистентка допомагає виконувати різні доручення, які вимагають пересування містом, наприклад, допомагає заповнити документи, супроводжує і перекладає під час візитів до державних установ або до лікаря.
 • Зустрічі та консультації з фахівцями в різних галузях.

Вивчення польської мови:

 • Заняття з польської мови на двох рівнях: базовому та середньому

Психологічна допомога:

 • Консультації українською мовою. Запис на прийом здійснюється індивідуально в робочі години центру.

Особистий розвиток та інтеграція – зустрічі українською та/або польською мовами:

 • Розвиваючі та навчальні майстер-класи, тренінги з підвищення професійної кваліфікації,
 • Інтеграційні зустрічі,
 • Майстер-класи з рукоділля та DIY,
 • Відпочинкові заходи
 • Спільні відвідування виставок та музеїв

Центр інтеграції працює безкоштовно і відкритий для всіх людей, незалежно від віку, статі, національності чи стану здоров’я..

Приміщення пристосоване для людей на інвалідних візках.

Mudita Integration Center

The Centre is open Tuesday till Saturday from 11:00 to 19:00

Mudita Integration Center is a place where we provide assistance to those at risk of exclusion – especially people with disabilities and their families, as well as refugees and migrants.

We also invite everyone to events, meetings, and workshops. Meetings are open to all and free of charge. We offer assistance in Polish and Ukrainian languages.

Mudita Integration Centre offers the following types of support:

Informative support:

 • The staff on duty helps in finding information about forms of assistance for refugees, legalization of stay and confirmation of disability procedures, filling the necessary documents and application forms, finding and making medical appointments via a phone or on the site. 
 • A mobile assistant helps you deal with various matters that require moving around the city, e.g. helps you with filling out documents, accompanies and translates during visits to offices or at the doctor’s.
 • Meetings and consultations with specialists in various fields, representatives of other non-governmental organizations, e.g. legal consultations.

Psychological support:

 • Consultations in Ukrainian. Meeting dates are set individually during the Centre’s opening hours.

Polish language courses:

 • Polish language classes at two levels: basic and intermediate

Personal development and integration events:

 • Workshops on developing professional skills.
 • DIY workshops.
 • Integration events and meetings. 
 • Trips to places of interest.

The Integration Center operates free of charge and is open to everyone, regardless of age, gender, nationality, or ability.

The premises are wheelchair accessible.

Stowarzyszenie Mudita realizuje projekt „Wsparcie ratujące życie oraz uwzględniające kwestie równości płci, w tym w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego i ochrony przed przemocą związaną z płcią dla wszystkich dotkniętych konfliktem osób w Ukrainie i w Polsce”. Projekt jest realizowany przy współpracy z organizacją CARE International in Poland i finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Projekt współfinansowany przez: