Пункт інтеграційної підтримки "Мудіта"

для осіб з інвалідністю та їх родин – не тільки біженців, а також польських (Варшава)

Варшава

Варшава вул. Al. Jerozolimskie 123A (4 поверх)

Пункт працює з вівторка по суботу з 11:00 до 19:00.

Пункт інтеграційної підтримки „Мудіта” надає різносторонню підтримку і організовує заходи та семінари для людей, яким загрожує соціальна ізоляція, включаючи людей з інвалідністю та хронічними захворюваннями і їхніх родин, а також людей, які мають досвід біженців та мігрантів.

Пропозиція допомоги від Пункту Підтримки Інтеграції "Мудіта" у Варшаві:

Інформаційна допомога: 

 • Чергові по телефону або на місці допомагають знайти інформацію про форми допомоги біженцям, процедури легалізації перебування та отримання інвалідності, допомагають заповнити необхідні документи, а також знайти і записатися на прийом до лікаря.
 • Мобільний асистент допомагає виконувати різноманітні доручення, які потребують пересування містом, наприклад, допомагає заповнювати документи, супроводжує та перекладає під час візитів до адміністративних установ або до лікаря.
 • Зустрічі та консультації з фахівцями в різних галузях, представниками інших неурядових організацій, наприклад, юридичні консультації.

Емоційна підтримка: 

 • Психологічні консультації для дітей та дорослих українською, білоруською та російською мовами. Запис на прийом здійснюється в індивідуальному порядку в робочий час пункту.

Зустрічі українською та/або польською мовами: 

 • Тренінги для розвитку професійних навичок
 • Майстер-класи з ремесел та DIY 
 • Інтеграційні заходи для всієї родини
 • Клуб людей старшого віку

Зустрічі відпочинкові для дітей та батьків: арт-терапія, творчі майстерні, екскурсії визначними місцями, заходи в Мультикультурному центрі.

Усі заходи, зустрічі та семінари в Пункті інтеграційної підтримки, а також реєстраційні форми доступні в Календарі подій за посиланням:
https://stowarzyszeniemudita.pl/kalendarz-wydarzen

 • Пункт інтеграційної підтримки співпрацює у партнерстві з Польською Гуманітарною Акцією (PAH) та CARE.
 • Проект реалізується в рамках програми „Підтримка, що рятує життя, та гендерно-чутлива підтримка, в тому числі у сфері репродуктивного здоров’я та захисту від гендерно-обумовленого насильства, для всіх постраждалих від конфлікту в Україні та Польщі”, що фінансується CARE International в Польщі та Асоціацією „Мудіта” за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.

Integracyjny Punkt Wsparcia Mudita

Wielowymiarowe wsparcie dla osób narażonych na wykluczenie

Punkt działa od wtorku do soboty, od 11.00 do 19.00

Integracyjny Punkt Wsparcia zapewnia wielowymiarowe wsparcie, wydarzenia i warsztaty dla osób narażonych na wykluczenie, w tym dla osób z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi i ich rodzin oraz osób z doświadczeniem uchodźczym i migranckim. 

Oferta pomocy Integracyjnego Punktu Wsparcia Mudita w Warszawie

Pomoc informacyjna:

 • Osoby dyżurne telefonicznie lub na miejscu pomagają znaleźć informacje o formach pomocy dla osób uchodźczych, procedurach dotyczących legalizacji pobytu oraz niepełnosprawności, pomagają wypełnić niezbędne dokumenty, a także wyszukać i umówić wizyty lekarskie. 
 • Asystentka mobilna pomaga w załatwieniu różnych spraw, wymagających poruszania się po mieście, np. pomaga wypełnić dokumenty, towarzyszy i tłumaczy w trakcie wizyt w urzędach czy u lekarza.
 • Spotkania i konsultacje ze specjalistami z różnych dziedzin, przedstawicielami innych organizacji pozarządowych, np. konsultacje prawne ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej.
 •  

Pomoc psychologiczna: 

 • Konsultacje dla dzieci i dorosłych w językach ukraińskim, białoruskim i rosyjskim. Terminy spotkań ustalane są indywidualnie w godzinach działania punktu.

Rozwój osobisty i integracja – spotkania w języku ukraińskim i/lub polskim:

 • Warsztaty rozwijające umiejętności zawodowe,
 • Warsztaty rękodzieła oraz DYI,
 • Spotkania integracyjne,
 • Klub seniora.

Зустрічі відпочинкові для дітей та батьків: арт-терапія, творчі майстерні, екскурсії визначними місцями, заходи в Мультикультурному центрі.

Mudita Integration Support Centre

Multidimensional support for people who are at risk of exclusion

Warsaw

Al. Jerozolimskie 123A (4th floor with lift)

The Centre is open Tuesday till Saturday from 11:00 to 19:00

Mudita Integration Support Centre provides a multidimensional support  and takes part in organizing events for people who are at risk of exclusion, including people with disabilities and chronic diseases, as well as their families, refugees and migrants. 

Mudita Integration Support Centre offers the following types of support:

Informative support: 

 • The staff on duty helps in finding information about forms of assistance for refugees, legalization of stay and confirmation of disability procedures, filling the necessary documents and application forms, finding and making medical appointments via a phone or on the site. 
 • A mobile assistant helps you deal with various matters that require moving around the city, e.g. helps you with filling out documents, accompanies and translates during visits to offices or at the doctor’s.
 • Meetings and consultations with specialists in various fields, representatives of other non-governmental organizations, e.g. legal consultations. 

Psychological support: 

 • Consultations for children and adults in Ukrainian, Belarusian and Russian. Meeting dates are set individually during the Centre’s opening hours.

Personal development and integration events

 • Workshops developing professional skills.
 • DIY workshops.
 • Integration events and meetings. 
 • The seniors club.

Respite meetings for children and parents: art therapy, creative workshops, trips to places of interest, activities in Multicultural Centre.

All events, meetings and workshops in Integration Support Centre, as well as application forms, are available in our Event Calendar under the link:
https://stowarzyszeniemudita.pl/kalendarz-wydarzen 

 • We run our Integration Support Centre thanks to cooperation with Polish Humanitarian Action (PAH) and CARE.
 • The project is implemented as part of the „Life-saving and gender-sensitive support, including in the areas of reproductive health and protection against gender-based violence, for all conflict-affected people in Ukraine and Poland” program by CARE International in Poland and Mudita Association financed by Ministry of Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany.

Stowarzyszenie Mudita realizuje projekt „Wsparcie ratujące życie oraz uwzględniające kwestie równości płci, w tym w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego i ochrony przed przemocą związaną z płcią dla wszystkich dotkniętych konfliktem osób w Ukrainie i w Polsce”. Projekt jest realizowany przy współpracy z organizacją CARE International in Poland i finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Projekt współfinansowany przez: