Пункт підтримки інтеграції

для осіб з інвалідністю та їх родин – не тільки біженців, а також польських (Варшава)

Варшава

Варшава вул. Al. Jerozolimskie 123A (4 поверх)

Пункт працює цілий тиждень від 8.00 до 20.00

Відповідаючи на потребу інтеграції і включення біженців з інвалідністю в суспільне життя, відкриваємо Інтеграційний пункт підтримки для осіб з інвалідністю та їх родин – не тільки біженців, а також польських.

Плануємо організацію різних подій:

 • інтеграційних – зустрічі за кавою, спільні заняття,
 • освітніх – заняття з польської мови, зустрічі зі спеціалістами,
 • відпочинку і дозвілля – зустрічі для дітей і батьків, творчі, мистецькі та музичні майстер-класи,
 • піднесення професійних навичок.

А також допомогу:

 • психологічну – групи підтримки та індивідуальні консультації з психологом,
 • інформаційну – пошук інформації про форми допомоги для біженців,
 • медичну – допомога з записами до лікарів-спеціалістів,
 • юридичну – зустрічі зі спеціалістами в різних галузях права. 

Основним пріоритетом є інтеграція суспільства, освіта дітей біженців та заспокоєння психосоціальних потреб осіб з інвалідністю та їх родин, підтримка розвитку дітей біженців, а також польських дітей з інвалідністю.

Особам з досвідом примусової міграції, котрі мають труднощі з пристосуванням до умов життя в Польщі, і для близьких осіб з інвалідністю пропонуємо психологічну, а також інформаційну підтримку, що полегшить укладання свого життя в змінених умовах.

З метою створення для біженців можливості працевлаштування та умов, що сприяють самодостатності, особливу увагу будемо приділяти піднесенню професійних навичок і кваліфікації та вивченню польської мови.

Родини осіб з інвалідністю в Польщі – це маргіналізована група. Тим більше інтеграція біженців з інвалідністю з польськими родинами має величезне значення.

INTEGRACYJNY PUNKT WSPARCIA W WARSZAWIE

Punkt działa 7 dni w tygodniu, od 8.00 do 20.00.

Wychodząc naprzeciw potrzebie integracji i włączania osób uchodźczych z niepełnosprawnościami w życie społeczne, uruchomiliśmy Integracyjny Punkt Wsparcia.  Miejsce oferuje pomoc i wydarzenia zarówno w języku ukraińskim, jak i polskim.

Integracyjny Punkt Wsparcia zapewnia różnego rodzaju pomoc osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom z Ukrainy i Polski:

 • psychologiczną:
  – grupy wsparcia dla osób z doświadczeniem migracji przymusowej i z niepełnosprawnościami,
  – konsultacje indywidualne dla dzieci i dorosłych z Ukrainy, 
 • informacyjną: wyszukiwanie informacji o formach pomocy dla osób uchodźczych, obowiązujących procedurach, etc.,
 • prawną: spotkanie ze specjalistami z różnych dziedzin prawa,
 • medyczną: pomoc z rezerwacją wizyt specjalistycznych u lekarzy.

Rodziny osób z niepełnosprawnościami mogą uczestniczyć w wydarzeniach, organizowanych w języku ukraińskim i/lub polskim:

 • Spotkania wytchnieniowe dla rodzin, zajęcia dla dzieci i rodziców, warsztaty twórcze, plastyczne, arteterapia.
 • Spotkania integracyjne – spotkania przy kawie, wspólne aktywności dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.
 • Lekcje języka polskiego
 • Warsztaty edukacyjne ze specjalistami z różnych dziedzin, spotkania podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Kluczowymi priorytetami projektu są integracja społeczności, zaspokajanie potrzeb psychospołecznych osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, wspieranie rozwoju dzieci uchodźczych oraz polskich z niepełnosprawnościami. 

Osobom z doświadczeniem migracji przymusowej, z trudnościami w przystosowaniu się do warunków życia w Polsce, dla bliskich osób z niepełnosprawnościami zapewniamy wsparcie psychologiczne, a także pomoc informacyjną, która ułatwia ułożenie sobie życia w zmienionych warunkach. 

W celu zwiększenia możliwości podjęcia pracy zarobkowej przez osoby uchodźcze i warunków sprzyjających samowystarczalności dużą uwagę poświęcamy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz nauce języka polskiego.

Rodziny osób z niepełnosprawnościami są w Polsce grupą marginalizowaną. Tym bardziej integracja osób uchodźczych z niepełnosprawnościami z polskimi rodzinami ma ogromne znaczenie.

Day Activity Centre - Integration Support Point

Warsaw

Al. Jerozolimskie 123A (4th floor with lift)

It is open from Monday to Sunday, from 8.00 to 20.00.

To meet the need to integrate and include refugees with disabilities in social life, we are launching the Day Activity Centre (Integration Support Point) for people with disabilities and their families – not only refugees, but also Polish.

We plan to organize various types of events:

 • integration – coffee meetings, common activities,
 • educational – polish language lessons, meetings with professionals,
 • respite – meetings for children and their parents, creative, art and music workshops, 
 • raising professional qualifications,

as well as support:

 • psychological – support groups and individual sessions with psychologist, 
 • informative – help with finding relevant aid for refugees, 
 • medical – help with making reservations to medical specialists, 
 • legal – meetings with specialists in different fields of law.

Community integration, education of refugee children and addressing psychosocial needs of people with disabilities, supporting the development of refugee children as well as polish children with disabilities are the key priorities.

To those who have experienced forced migration and are having difficulties adapting to living conditions in Poland, as well as to close ones of people with disabilities, we offer psychological and information support to make establishing their lives in a new place easier.

In order to create employment opportunities for refugees and create conditions conducive to self-sufficiency, we will devote a lot of attention to improving professional qualifications and learning the Polish language.

Families of people with disabilities are a marginalized group in Poland. More so, the integration of refugees with disabilities with Polish families is of great importance.

Projekt współfinansowany przez: